Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

Spoločnosť EUROPOWER, s.r.o., Francúzskych partizánov 3498/70, 038 61 Vrútky, IČO 45541329, v zastúpení konateľom Ing. Rastislavom Mikulom, Francúzskych partizánov 3498/70, 038 61 Vrútky, podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy žiadosť o stavebné povolenie stavby „Technická infraštruktúra – IBV Vrútky“ umiestenej na pozemkoch k.ú. Vrútky, na ktorú bolo vydané územné povolenie o umiestnení stavby Mestom Vrútky pod č. sp. 535/2021/Tk zo dňa 28.03.2022 právoplatné dňa 05.05.2022. Mesto Vrútky v súlade s platnou legislatívou oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania a súčasne na prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 10.06.2022 /piatok/ o 10.00 hod. so stretnutím pozvaných na MsÚ vo Vrútkach, Nám. S. Zachara 4, kanc. č. 209 s následnou obhliadkou miesta stavby. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške a môžete si pozrieť aj situáciu so zakreslenými parcelami.