Informácia o predkladaní návrhov na ocenenie osobností a kolektívov

V zmysle VZN č. 11/2014 o udeľovaní ocenení mesta Vrútky môžu občania navrhnúť osobnosti alebo kolektívy, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o dobré meno mesta Vrútky v rôznych oblastiach. Navrhujú sa nasledujúce ocenenia: Čestné občianstvo mesta Vrútky, Cena mesta Vrútky, Cena primátora mesta Vrútky, Pamätný list. Návrh na ocenenie je potrebné predložiť do 31. 5. 2022 písomne na mestský úrad na predpísanom tlačive, ktoré je prílohou č. 1 k VZN č. 11/2014 a nájdete ho na webovom sídle mesta Vrútky na tomto odkaze (strana č. 6 príslušného VZN).