Verejná vyhláška - informácia o začatí vyvlastňovacieho konania

Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení, v zmysle platnej legislatívy informuje verejnosť o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu: „Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany“ v k. ú. Vrútky. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.