Verejná vyhláška - oznámenie

Obstarávateľ, Mesto Vrútky, Mestský úrad, Nám. S. Zachara 4, 038 61 Vrútky, doručil Okresnému úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie, v zmysle platnej legislatívy oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VRÚTKY, ZMENY A DOPLNKY č. 4“. Uvedené oznámenie o strategickom dokumente, ktorý bude posudzovaný podľa zákona o posudzovaní, je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-mesta-vrutky-zmeny-doplnky-c-4. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške a oznámení o strategickom dokumente.