Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavby

Obec Sučany, ako stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, na základe návrhu doručeného na obec Sučany dňa 4.3.2022 navrhovateľom Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky, IČO 00647209 v zastúpení Hplus, a.s., Kollárova 73, 036 01 Martin, IČO 43 905 374 vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby pre stavbu: "Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky “ na pozemkoch v k.ú. Vrútky. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.