Príspevok za ubytovanie osôb utekajúcich z Ukrajiny - usmernenie pre ubytovateľov (fyzické osoby)

Ubytovatelia (nepodnikatelia v oblasti ubytovacích služieb) si môžu uplatniť refundáciu nákladov spojených s ubytovaním odídencov z Ukrajiny podľa nižšie uvedeného postupu na mestskom úrade, a to najneskôr do 7. 4. 2022 za mesiace február + marec, následne vždy do piatich pracovných dní v nasledujúcom mesiaci.


1. Príspevok poskytuje obec osobe, ktorá vlastní nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie v jej územnom obvode, ktorá v nej poskytne bezodplatne ubytovanie odídencovi. Takéto ubytovanie musí spĺňať minimálne požiadavky na byty nižšieho štandardu.

2. Príspevok poskytuje obec aj ďalším oprávneným osobám, a to právnickým osobám, ktoré poskytujú bezodplatne ubytovanie odídencovi v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie, ktoré vlastnia alebo spravujú, ak takéto ubytovanie neposkytujú na základe živnostenského oprávnenia.

3. Do piatich pracovných dní po ukončení kalendárneho mesiaca predkladá oprávnená osoba obci úplne a pravdivo vyplnený výkaz na tlačive, ktoré vzor je zverejnený na www.minv.sk a www.ua.gov.sk.

4. Povinné prílohy ku žiadosti:

V mesiaci apríl 2022 podávajú oprávnené osoby jeden spoločný výkaz za mesiace marec 2022 a február 2022, pričom najskorší dátum, od kedy je možné si uplatniť nárok na príspevok, je od 26. februára 2022.

Právnicke osoby, ktoré podnikajú v oblasti ubytovacích služieb a poskytujú ubytovanie odídencom z Ukrajiny si finančné požiadavky neuplatňujú na obci, ale cez Ministerstvo dopravy SR.

Detailné informácie (vrátane aktuálnych tlačív) na oficiálnej stránke Ministerstva vnútra SR : https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie