Verejná vyhláška - rozhodnutie

Spoločnosť EUROPOWER s.r.o., Francúzskych partizánov 3498/70, 038 61 Vrútky, v zastúpení splnomocneným zástupcom Bc. Evou Zibolenovou, Turčianske Kľačany 430, 038 61 Turčianske Kľačany, IČO 37404881, podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „Technická infraštruktúra – IBV Vrútky“, umiestnenej na pozemkoch v k.ú. Vrútky. Mesto Vrútky v zmysle platnej legislatívy povoľuje umiestnenie predmetnej stavby. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške a môžete si pozrieť aj situáciu so zakreslenými parcelami.