Verejná vyhláška - oznámenie

Mesto Turany ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy oznamuje pokračovanie územného konania dotknutým orgánom a účastníkom konania verejnou vyhláškou na stavbu: „ IBV Vrútky-Kopanica, Urbanistický okrsok 003 “ na pozemkoch parcelné čísla registra “C“ a na pozemkoch parcelné čísla registra “E“ pre katastrálne územie: Vrútky, navrhovateľa: Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky. Na prerokovanie návrhu stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Do podkladov územného rozhodnutia možno nahliadnuť na spoločnom stavebnom úrade v Turanoch, počas stránkových dní na č. dv. 12, počas nestránkových dní výlučne po individuálnej telefonickej dohode s referentom úradu. Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k novým podkladom pre vydanie rozhodnutia, (ktorými sú najmä doplnené projektové podklady, doplnené chýbajúce záväzné stanoviská a platné územnoplánovacie podklady) uplatniť najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške a môžete si pozrieť aj situáciu so zakreslenými parcelami.