Verejná vyhláška - rozhodnutie

Mgr. Martina Kulichová, E.B. Lukáča 405/10, 036 01 Martin, podala na mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy dňa 17.09.2021 žiadosť o dodatočné povolenie savby v spojení s kolaudáciou stavby : „Prístavba rekreačnej chaty a prestrešenie terasy“ na parcelách č. KN-C 3132/298, 3132/296, 3132/238 k.ú. Vrútky. Stavebný úrad vydáva dodatočné stavebné povolenie na stavbu „Prístavba rekreačnej chaty a prestrešenie terasy“ na parcele č. KN-C 3132/298, 3132/296, 3132/238, 3132/299 k.ú. Vrútky
a zároveň povoľuje užívanie stavby „Prístavba rekreačnej chaty a prestrešenie terasy“. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške a môžete si pozrieť aj situáciu so zakreslenými parcelami.