Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI©K

Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI©K je zriadená Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. Jej hlavným cieľom je pomáhať deťom v ohrození nepretržite 24 hodín denne / 7 dní v týždni. Vyškolení odborníci dokážu prostredníctvom bezplatnej on-line komunikácie poskytnúť deťom rýchlu a adresnú pomoc, poradenstvo alebo podporu. Spojiť sa s nimi je možné cez chat na webovej stránke alebo cez mobilnú aplikáciu (Android, Iphone).
Výhodou týchto nastavení je predovšetkým jednoduché ovládanie, dostupnosť a tiež funkcia rýchleho zatvorenia, teda okamžitého ukončenia komunikácie a vymazanie histórie. Dieťa, ktoré sa cíti byť ohrozené, sa rovnako môže zveriť so svojím problémom a žiadať o pomoc aj prostredníctvom e-mailu na adrese: pomoc@viacakonick.gov.sk. Linka funguje na štyroch základných pravidlách: súkromie, dôvera, riešenia a zodpovednosť.
Národná linka VIAC AKO NI©K dopĺňa systém už existujúcich liniek, ktoré rovnako pomáhajú a radia ľuďom v rôznych ťažkých životných situáciách. Je jednou z aktivít Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím a jedným z opatrení vyplývajúcich z Národnej stratégie ochrany detí pred násilím schválenej vládou Slovenskej republiky. Odborným garantom Národnej linky je Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch.
Problém fyzického a psychického násilia hlavne v tomto covidovom období naďalej pretrváva, či je to v domácom, školskom prostredí, na pracovisku. Najohrozenejšou skupinou sú deti, ktoré pochádzajú z rodín zo všetkých častí spoločenského spektra. Násilie na deťoch sa nepácha len v sociálne ohrozených rodinách, ale aj v rodinách zo stredných vrstiev a aj z lepšie situovaných rodín. Tieto deti sa nedokážu brániť. Bez pomoci rodiny, odborníkov, medzirezortnej a interdisciplinárnej spolupráce, nedokážeme takýmto ohrozeným deťom poskytnúť odbornú pomoc včas. A takúto včasnú odbornú pomoc deťom ponúka Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NICK.
Viac informácií si môžete prečítať v priložených súhrnných informáciách, kontaktoch a linkách pomoci pre deti a taktiež v informačných letákoch:
plagát1, plagát2, plagát3 a plagát4.