Verejná vyhláška - rozhodnutie o povolení vodnej stavby a na osobitné užívanie vôd

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle platnej legislatívy vydáva povolenie pre BEPRIM, s.r.o., Dolný Val 30, 010 01 Žilina, IČO: 51960192, na uskutočnenie vodnej stavby „Bytový dom JAVORKA II – SO 10 Dažďová kanalizácia a vnútroareálové rozvody, SO 11 Odlučovač ropných látok“. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.