Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania

Mesto Martin, Vajanského námestie č.1, Martin, podalo dňa 19.11.2021 návrh na umiestnenie stavby „Parkovisko – Ul. Matúša Dulu, Martin-Priekopa„ na pozemkoch parc.č.KN C 3496, 1759/110, 1759/111, kat. územie Priekopa.
Na prerokovanie návrhu Mesto Vrútky, stavebný úrad, určený OÚ Žilina odbor výstavby a bytovej politiky, v zmysle platnej legislatívy nariaďuje ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 18.01.2022 (utorok) o 9,00 hod. so stretnutím pozvaných na MsÚ Martin, Nám. Vajanského č.1, m. č. 310. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.