Verejná vyhláška - rozhodnutie - stavebné povolenie

Stavebníci – Branislav Bubenko, Rázusova 2304/8, 036 01 Martin, Patrik Hraňo, 1. Československej brigády 3238/7B, 038 61 Vrútky, Ing. Emil Števík, Minská 4174/13, 036 01 Martin, podali dňa 03.09.2021 žiadosť o stavebné povolenie stavby „Spevnená plocha“ na parcelách č. KN-C 3235/176, 3235/177, 3235/178, 3235/179 k.ú. Vrútky. Na predmetnú stavbu bolo Mestom Vrútky vydané územné rozhodnutie pod č. sp. 243/2021-Hol zo dňa 30.03.2021 s nadobudnutím právoplatnosti dňa 29.04.2021. Mesto Vrútky ako špeciálny stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy rozhodol o povolení stavby. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške a môžete si pozrieť aj situáciu so zakreslenými parcelami.