Verejná vyhláška - rozhodnutie o umiestnení stavby

Spoločnosť Orange Slovensko, Metodova 8, 821 08 Bratislava v zastúpení spoločnosťou Michlovský, spol.s r.o. so sídlom Letná 796/9, 921 01 Piešťany, podala v zmysle platnej legislatívy na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu: „Telekom_Vrútky_Československej brigády 57“, umiestnenej na pozemkoch parc.č. KN-C 737/2, KN-E 7327, 712/6 k.ú. Vrútky. Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške a môžete si pozrieť aj situáciu so zakreslenými parcelami.