Ponuka na nájom nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Vrútky formou priameho prenájmu č. 1/2021

Mesto Vrútky v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Smernice o prenechaní majetku mesta Vrútky do dočasného užívania – priamy prenájom vyhlasuje ponuku na nájom nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Vrútky formou priameho prenájmu - nebytový priestor nachádzajúci sa v budove č. súpisné 3244, ulica I. čsl. brigády 14. Viac informácií si môžete prečítať v priloženom dokumente.