Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania

Okresný úrad Martin, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, ako príslušný správny orgán v zmysle platnej legislatívy oznamuje začatie konania na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v zriadenej záhradkovej osade „SZZ22-61 Vŕšok II Vrútky“ v katastrálnom území Vrútky. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.