Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty v zmysle platnej legislatívy oznamuje začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením. Spoločnosť Amberg Engineering Slovakia s.r.o., Somolického 1/B, 811 05 Bratislava na základe substitučného splnomocnenia spoločnosťou Skanska SK, a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava, ktorej udelila plnú moc Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava podala listom č. 344/21/270-DTok zo dňa 22.10.2021, doručeným dňa 22.10.2021, žiadosť o zmenu stavby pred dokončením na stavbu: „Diaľnica D1 Višňové - Dubná Skala“. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.