Verejná vyhláška - oznámenie o pokračovaní konania o dodatočnom povolení stavby a pozvánka na ústne pojednávanie

Mesto Vrútky v súlade s platnou legislatívou oznamuje pokračovanie konania o dodatočnom povolení stavby vo veci dodatočného povolenia stavby: „Prístrešok, parcela č. KN-C 326/1 k.ú. Vrútky“, stavebníkov: Ondrej Bubeník, Matušovičovský rad 86, Vrútky v zastúpení splnomocneným zástupcom Pištekovou Helenou, Kafendova 9/4, Vrútky, Sojčák Roman, Kafendova 9/5 Vrútky, v zastúpení splnomocneným zástupcom Pištekovou Helenou, Kafendova 9/4, Vrútky, Róbert Cagan, Kafendova 9, Vrútky. Mesto Vrútky v zmysle platnej legislatívy oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania o dodatočnom povolení stavby a na prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 19.11.2021 /piatok/ o 09.30 hod. so stretnutím pozvaných na MsÚ vo Vrútkach na stav. úrade v kanc. č. 209 s následnou obhliadkou stavby. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.