Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

Branislav Bubenko, Rázusova 2304/8, 036 01 Martin, Patrik Hraňo, 1. Československej brigády 3238/7B, 038 61 Vrútky, Ing. Emil Števík, Minská 4174/13, 036 01 Martin, podali na Mesto Vrútky žiadosť o stavebné povolenie stavby: „Spevnená plocha“ na parcelách č. KN-C 3235/176, 3235/177, 3235/178, 3235/179 k.ú. Vrútky. Mesto Vrútky ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie listom zo dňa 20.09.2021 oznámilo začatie stavebného konania a stanovilo termín ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním na 20.10.2021. Stavebníci žiadali o zmenu termínu stavebného konania z dôvodu nutnosti zabezpečenia podkladov požadovaných Mestom Vrútky k stavebnému konaniu. Mesto Vrútky ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie v zmysle platnej legislatívy oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy nový termín stavebného konania a na prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 22.11.2021 / pondelok / o 10,00 hod. so stretnutím pozvaných na Meste Vrútky, miestnosti č. 209, s následnou návštevou stavby. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.