Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a predvolanie na konanie

Spoločnosť EUROPOWER s.r.o., Francúzskych partizánov 3498/70, 038 61 Vrútky, v zastúpení splnomocneným zástupcom Bc. Evou Zibolenovou, Turčianske Kľačany 430, 038 61 Turčianske Kľačany, IČO 37404881, podala na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o umiestnení stavieb: „IBV Vrútky – Lašťoky - Sekaniny, miestne komunikácie, rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie“, umiestnených na pozemkoch k.ú. Vrútky. Mesto Vrútky v súlade platnou legislatívou oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a na prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 03.11.2021 / streda / o 14,00 hod.
so stretnutím pozvaných na Meste Vrútky m.č. 209 s následnou návštevou stavby. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške a môžete si pozrieť aj situáciu so zakreslenými parcelami.