Verejná vyhláška - rozhodnutie

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva ako príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva, v zmysle platnej legislatívy na základe žiadosti Gabriely Bielikovej, bytom Borová 3179/22, 010 07 Žilina, rozhodol o povolení zmeny hraníc porastov SI003 ZH03_2020 v LC Martinské hole, platnosť PSL 2012 - 2021. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške, žiadosti o zverejnenie a dočasnej úradnej tabuli.