Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a oznámenie lehoty na preštudovanie spisového materiálu

ORANGE Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, v zastúpení splnomocneným zástupcom spoločnosťou MICHLOVSKÝ spol., s.r.o., so sídlom Letná 9, 921 01 Piešťany, podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa podľa ustanovenia §117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, žiadosť o umiestnení stavby: „Telekom_Vrútky_Československej brigády 57“, umiestnenej na pozemkoch parc.č. KN-C 737/2, KN-E 7327, 712/6 k.ú. Vrútky. Mesto Vrútky v súlade s platnou legislatívou oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom, že upúšťa od miestneho zisťovania aj od ústneho pojednávania nakoľko daná stavba nie je v rozpore s platným územným plánom Mesta Vrútky. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške. Pozrite si aj ďalšie dokumenty: situácia, technická správa alebo Návrh na vydanie územného rozhodnutia.