Verejná vyhláška - oznámenie

Spoločnosť BEPRIM, s.r.o., Dolný Val 30, 010 01 Žilina, IČO: 51960192, podala dňa 04.08.2021 na Okresnom úrade Martin, odbore starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „Bytový dom JAVORKA II – SO 10 Dažďová kanalizácia a vnútroareálové rozvody, SO 11 Odlučovač ropných látok“, na pozemkoch s parc. č. KN-C 4451/5, 4451/6 v k. ú. Vrútky a KN-C 1337/76 v k. ú. Priekopa. Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom č. OU-MT-OSZP-2021/010433-004-Hš zo dňa 07.09.2021 oznámil začatie konania a vyzval účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy, aby v stanovenej lehote uplatnili svoje námietky a uplatnili si všetky svoje práva účastníkov konania. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.