Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

Referát správy bytov Mesta Vrútky upozorňuje žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, že lehota podania na zaradenie do poradovníka na rok 2022 končí 31.10.2021. Daný termín je platný aj pre žiadateľov na obnovu žiadosti o pridelenie nájomného bytu.