Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním a pozvánka na ústne pojednávanie

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení splnomocneným zástupcom spoločnosťou ELSPOL-SK, s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo, podala na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy, dňa 02.09.2021 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu pod názvom „14474 – Vrútky – Ul. 1.Československej brigády – Rekonštrukcia NNS a rozšírenie NNK“, na pozemku KN-C 796/3, 4327/1 KN-E 4327 v k.ú. Vrútky. Mesto Vrútky oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a na prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 12.10.2021 /utorok/ o 09,00 hod. so stretnutím pozvaných na MsÚ vo Vrútkach na stavebnom úrade v kanc. č. 209 s následnou návštevou stavby. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške a môžete si pozrieť aj situáciu so zakreslenými parcelami.