Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a pozvánka na ústne pojednávanie

Mesto Vrútky v zmysle platnej legislatívy oznamuje začatie konania o dodatočnom povolení stavby „Prístavba rekreačnej chaty a prestrešenie terasy“, na pozemku parc. č. KN-C 3132/235, 239,238 k.ú. Vrútky, stavebníka stavby: Mgr. Martina Kulichová, bytom E.B.Lukáča 405/10,036 01 Martin. Mesto Vrútky v zmysle platnej legislatívy oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania o dodatočnom povolení stavby a na prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 13.10.2021 /streda/ o 10.00 hod. so stretnutím pozvaných na MsÚ vo Vrútkach na stavebnom úrade v kanc. č. 209 s následnou obhliadkou stavby. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.