Verejná vyhláška - rozhodnutie

Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad rozhodnutím zo dňa 08.02.2021 začal konanie v zmysle platnej legislatívy o dodatočnom povolení stavby. Dňa 17.03.2021 Martina Hrušková, Pavol Hruška, Nábrežná 3464/11, 038 61 Vrútky, podali na mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa podľa ustanovenia § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov žiadosť o dodatočné povolenie stavby: Záhradná chata, parc.č. KN-C 1046/14 v k.ú. Vrútky. Mesto Vrútky v zmysle platnej legislatívy rozhodlo o dodatočnom povolení stavby. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške a môžete si pozrieť aj situáciu so zakreslenými parcelami.