Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania a výzva na uplatnenie námietok a pripomienok

Stavebník BEPRIM, s.r.o., Dolný Val 30, 010 01 Žilina, IČO: 51960192, podal dňa 04.08.2021 na Okresnom úrade Martin, odbore starostlivosti o životné prostredie, žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia na vodnú stavbu „Bytový dom JAVORKA II – SO 10 Dažďová kanalizácia a vnútroareálové rozvody, SO 11 Odlučovač ropných
látok“ na pozemkoch s parc. č. KN-C 4451/5, 4451/6 v k. ú. Vrútky a KN-C 1337/76 v k. ú. Priekopa. Uvedeným dňom sa začalo stavebné konanie. Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle platnej legislatívy oznamuje začatie konania zainteresovaným orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a na uplatnenie námietok a pripomienok stanovuje lehotu do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.