Referáty mestského úradu

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
e-mail zamestnancov podľa mien je tvorený touto šablónou:
meno.priezvisko @ vrutky.sk

 


Primátor mesta
Mgr. Branislav Zacharides
tel. : 043/4241 803

 

Prednostka mestského úradu
Ing. Mgr. Anna Sviteková
tel: 043/4241 813

 


1. Referát prvého kontaktu


Funkcia

Meno

Telefónne číslo

Referent

Ing. Anna Myslovičová

424 18 02


2. Sekretariát primátora


Funkcia

Meno

Telefónne číslo

Asistentka primátora

Mgr. Mária Ševčíková

424 18 00, 424 18 01


3. Odbor finančný a mzdový


Funkcia

Meno

Telefónne číslo

Vedúca odboru

Ing. Lívia Komínová

424 18 23

Referát účtov

Ing. Martina Barteková

424 18 04

Referát účtov

Zuzana Hurtová

424 18 04

Referát práce, miezd a personálnych vecí

Ing. Miriam Podhorská

424 18 05

Referát daní a poplatkov
(Daň z nehnuteľnosti)

Ľubica Štricová

424 18 10

Referát daní a poplatkov
(Komunálny odpad)

Mgr. Ria Zacharová

424 18 17

Pokladník

Bc. Denisa Romančíková

424 18 05

Referát správy bytov

Ľubica Ružinská

424 18 04


4. Odbor výstavby a životného prostredia


Funkcia

Meno

Telefónne číslo

Vedúci odboru

Ing. Dušan Kramár

424 18 12

Referát stavebný

Ing. Terézia Kotlebová

424 18 21

Referát stavebný
a investičnej výstavby mesta

Ing. Nikola Holešová

424 18 21

Referát životného prostredia

Ing. Dana Pozorčiaková

424 18 18

Referát investičnej výstavby
a miestnych komunikácií

 

 

Referát rozvoja mesta

Mgr. Vladimír Olbert

0915 870 777
424 18 19

Vedúci oddelenia komunálnych služieb

Mgr. Richard Hulej

424 18 19

Referát údržby bytového a nebytového fondu

Mgr. Branislav Pullmann

424 18 19


5. Odbor služieb


Funkcia

Meno

Telefónne číslo

Vedúca odboru

JUDr. Ing. Jana Rišianová

424 18 14

Referát evidencie obyvateľstva

Mária Blahová

424 18 09

Referát matriky

Ivana Pepuchová

424 18 09

Referát vymáhania pohľadávok, podnikateľských aktivít a správy miestnych daní

Mgr. Martina Figurová

424 18 16

Vedúca oddelenia sociálneho

Katarína Petržilková

424 18 11

Referát školstva

Mgr. Andrea Trylčová

424 18 07

Správa pohrebiska

Janka Vríčanová Šinálová

428 44 26

Správa pohrebiska

Michaela Revallová

428 44 26


6. Oddelenie kultúry


Funkcia

Meno

Telefónne číslo

Referát kultúry a tlače

Bc. Miriam Migátová

428 12 19
424 18 08

Knihovníčka

Mgr. Zuzana Poništová

428 12 19


7. Referát športu, cestovného ruchu a projektov


Funkcia

Meno

Telefónne číslo

Referent

Mgr. Juraj Gorilák

424 18 22


8. Referát BOZP, CO a PO


Funkcia

Meno

Telefónne číslo

Referent

 

 


9. Referát vnútornej správy


Funkcia

Meno

Telefónne číslo

Referent

Mgr. Lenka Karolčík Košútová

424 18 20


10. Referát informatiky


Funkcia

Meno

Telefónne číslo

Referent

Mgr. Peter Kolesár

424 18 06


11. Údržbár (vrátane Kino 1. máj/Robotnícky dom)


Funkcia

Meno

Telefónne číslo

Údržbár

Jozef Štefanec (bez e-mailu)

428 11 24


Hlavný kontrolór  Dušan Chrastina  4241815, 0907 302 046

Mestská polícia    4286426, 0948 159 159