Oznámenie o strategickom dokumente - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+

Dňa 30.08.2021 bolo na MsÚ vo Vrútkach od Okresného úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „OZ Žilina“) doručené oznámenie o strategickom dokumente "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+" od obstarávateľa Žilinského samosprávneho kraja. OU Žilina zaslal návrh strategického dokumentu, ktorý je v zmysle platnej legislatívy predmetom povinného hodnotenia. Informácia o oznámení o strategickom dokumente je zverejnená na internetovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-zilinskeho-samospravn
Viac informácií si môžete pozrieť v samotnom oznámení a tiež v oznámení MsÚ Vrútky o tomto dokumente.