Verejná vyhláška - rozhodnutie

Stavebník – BEPRIM s.r.o., Dolný Val 30, 010 01 Žilina IČO: 51 960 192 v zastúpení splnomocneným zástupcom Ing. Juraj Bucha, Konská 579, 013 13 Rajecké Teplice, podal dňa 28.07.2021 na tunajší špeciálny stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na dopravnú stavbu „Bytový dom Javorka II“ v rozsahu stavebného objektu „SO 03 - Obslužné komunikácie a spevnené plochy a SO 04 - Parkoviská osobných vozidiel“ v stavebnom konaní. Mesto Vrútky, ako špeciálny stavebný úrad príslušný v zmysle platnej legislatívy, rozhodol o povolení stavby. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.