Verejná vyhláška - Oznámenie o zaslaní oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

Dňa 11.08.2021 bol na MsÚ vo Vrútkach od Ministerstva životného prostredia, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania „Vrútky - Dubná Skala, zmena stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia“ od navrhovateľa Eurovia - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, 040 01 Košice. MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v zmysle platnej legislatívy upovedomuje, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie. Informácia o oznámení o zmene navrhovanej činnosti je zverejnená na webovom sídle MŽP SR na tomto odkaze. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške a vyhláške - oznámení MŽP SR.