Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním a pozvánka na ústne pojednávanie

Ing. Klabník Maroš, M.Dulu 4924/46, Martin, 036 08, v zastúpení splnomocneným zástupcom Ing. Alžbetou Klabníkovou, M.Dulu 4924/46, Martin, 036 08, podali na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, dňa 26.07.2021 žiadosť o stavebné povolenie na rodinný dom na pozemku KN-C 3365/5,3365/10 v k.ú. Vrútky. Mesto Vrútky oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a na prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 25.08.2021 /streda/ o 13.30 hod. so stretnutím pozvaných na MsÚ vo Vrútkach na stav. úrade v kanc. č. 209 s následnou návštevou stavby. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške a celkovej situácii stavby.