Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

BEPRIM s.r.o., Dolný Val 30, 010 01 Žilina, IČO: 51 960 192, zastúpená splnomocneným zástupcom Ing. Juraj Bucha, Konská 579, 013 13 Rajecké Teplice podal na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa podľa ustanovenia
§ 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov dňa 28.07.2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Bytový dom JAVORKA II“ v rozsahu stavebných objektov: SO 03 – Obslužné komunikácie a spevnené plochy a SO 04 – Parkoviská osobných vozidiel na pozemkoch parc. č. KN-C 4451/5, 4451/6 k.ú. Vrútky a KN-C 1337/76 k.ú. Priekopa.
Mesto Vrútky v súlade s § 61 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a na prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 17.08.2021 /utorok/ o 09,30 hod so stretnutím pozvaných na Meste Vrútky, m.č. 209, s následnou návštevou stavby. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.