Verejná vyhláška - rozhodnutie

Obec Lipovec ako príslušný stavebný úrad vydal pod č. sp. Lip/2021/00184 dňa 26.07.2021 stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona na stavbu: „Revitalizácia vnútrobloku na Ul. 1. Československej brigády, Vrútky“ na pozemkoch KNC 662/1, 580/7, 662/52 a 662/54 k.ú. Vrútky, na ktorú vydala Obec Lipovec rozhodnutie o umiestnení stavby pod č.sp.:218/2013-Ry dňa 19.12.2013, právoplatné dňom 04.03.2014.
Pre stavbu boli vydané rozhodnutia o predĺžení platnosti územného rozhodnutia dňa 29.02.2016 pod č.sp.110/2016-Tk, pod č.sp.445/2018-Tk dňa 07.01.2019 a pod č.sp.: LIP/2020/00331 dňa 19.11.2020. Žiadateľom stavby je Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky, IČO: 006 47 209.
Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške a koordinačnej situácii.