Verejná vyhláška - rozhodnutie

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, v zmysle platnej legislatívy rozhodol o zastavení konania vo veci žiadosti Žilinského samosprávneho kraja, Odboru regionálneho rozvoja o vydanie rozhodnutia k navrhovanej činnosti pre pripravovaný projekt cyklodopravnej trasy „Žilina-Vrútky-Martin, úsek Strečno-Lipovec, Vrútky, Vrútky-Martin, mimo cestného telesa I/18“. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.