Verejná vyhláška - upovedomenie o odvolaní

Proti rozhodnutiu Mesta Vrútky č.206/2021/Tk zo dňa 25.05.2021, ktorým stavebný úrad vydal stavebné povolenie na stavbu : „ Obnova bytového domu Lesná 31, Vrútky „ na parc.č. KN C 1233/4 v kat.území Vrútky, podali v zákonom stanovenej lehote odvolanie účastníci konania Pavol Kapusta, Magurská 2258/8, 038 61 Vrútky; Ing.Igor Kostolný, Bagarova 5057/9, 036 01 Martin; Ing.Anna Krajňáková, J.Goliána 5618/45, 036 01 Martin. Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad v zmysle §56 zák.č.71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov upovedomuje ostatných účastníkov konania o obsahu podaného odvolania a zároveň vyzýva, aby sa v termíne do 7 dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia k uvedenému odvolaniu vyjadrili. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške. Môžete si prečítať aj text odvolania.