Verejná vyhláška - rozhodnutie

Bc.Róbert Meliš, Bohrova 1204/5, 851 01 Bratislava a Iveta Melišová, Harmónia 3009, 900 01 Modra podali na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na „ Rodinný dom “, na pozemku parcela č. KN-C 3056/11 kat. územie Vrútky, ktorej bolo vydané Mestom Vrútky rozhodnutie o umiestnení stavby pod č.MsÚ-337/2021/Tk zo dňa 22.04.2021. Mesto Vrútky, stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, prerokoval žiadosť stavebníkov v stavebnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy a rozhodol o povolení stavby. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.