Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania a pozvánka na ústne pojednávanie

Stavebník Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky, IČO: 006 47 209 podal na Obec Lipovec dňa 01.07.2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: "Revitalizácia vnútrobloku na Ul. 1.Čsl. brigády, Vrútky" na pozemkoch v k.ú. Vrútky, na ktorú vydala Obec Lipovec rozhodnutie o umiestnení stavby. Dňom 19.11.2020 začalo stavebné konanie. Obec Lipovec ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania a na prerokovanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 22.7.2021 (štvrtok) o 10:00 hod. so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade Vrútky s následnou obhliadkou na mieste stavby. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.