Verejná vyhláška - rozhodnutie

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle platnej legislatívy, po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti „Bytový dom JAVORKA II“ navrhovateľa BEPRIM, s.r.o., Dolný Val 30, 010 01 Žilina, IČO: 51 960 192, rozhodol takto: Zmena navrhovanej činnosti „Bytový dom JAVORKA II“, uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti, ktorá sa bude realizovať v Žilinskom kraji, v okrese Martin, na parc. č. KN-C 4451/5, 4451/6 k.ú. Vrútky a KN-C 1337/76 v k. ú. Priekopa, sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.