Verejná vyhláška - rozhodnutie

Róbert Stráňava, Horná 8, 038 61 Vrútky, v zastúpení splnomocneným zástupcom Ľuboslavom Nedobom, Horná 31, 038 61 Vrútky, podal na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o stavebné povolenie stavby: „Rodinný dom“ na pozemku parc. č. KN-C 1171/3, 1171/2 v k.ú. Vrútky. Mesto Vrútky rozhodlo o povolení stavby. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške a môžete si pozrieť aj situáciu so zakreslenými parcelami.