Verejná vyhláška - výzva na doplnenie podkladov - opakovaná

Dňa 13.8.2019 Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy začal konanie vo veci dodatočného povolenia stavby Altánok na parcele č. KN-C 326/1 k.ú. Vrútky. V danej veci bol vykonaný ŠSD. Následne v danej veci Mesto Vrútky začalo konanie vo veci a ústne pojednávanie vo veci dodatočného povolenia stavby. Splnomocnený zástupca vlastníkov p. Pišteková Helena na ústnom pojednávaní písomne do zápisnice uviedla, že do lehoty 30 dní doplní podklady potrebné na posúdenie v danej veci. Stavebný úrad vývzou zo dňa 12.11.2019 a následne rozhodnutím zo dňa 12.11.2019 vec prerušil na dobu 30 dní. V danej veci ste nedodali požadované doplnenia ani ste nepožiadali stavebný úrad o predĺženie v danej veci. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.