Verejná vyhláška - oznámenie o pokračovaní konania a pozvánka na ústne pojednávanie

Mesto Vrútky v súlade s platnou legislatívou oznamuje účastníkom konania vo veci dodatočného povolenia stavby: „Záhradná chata“, na pozemku parc. č. KN-C 1046/14 k.ú. Vrútky, stavebníkov stavby: Martiny Hruškovej a Pavla Hrušku - pokračovanie v konaní a na prerokovanie nariaďuje ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 21.07.2021 /streda/ o 10.00 hod. so stretnutím pozvaných na MsÚ vo Vrútkach na stav. úrade v kanc. č. 209 s následnou obhliadkou stavby. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.