Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania

Bc.Róbert Meliš, Bohrova 1204/5, 851 01 Bratislava a Iveta Melišová, Harmónia 3009, 900 01 Modra, podali na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy, návrh na vydanie stavebného rozhodnutia stavby: „Rodinný dom“,na pozemku parcela č. KN-C 3056/11 kat. územie Vrútky. Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy, že na preštudovanie spisového materiálu a oboznámenie sa s vecou stanovuje lehotu 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia. Do podkladov možno nahliadnuť na Stavebnom úrade vo Vrútkach (Nám.S.Zachara 4, 2.poschodie, č.dverí 209) v stránkové dni (pondelok, streda, piatok). Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške a môžete si pozrieť aj situáciu so zakreslenou parcelou.