Verejná vyhláška - rozhodnutie

Vlastníci bytov a nebytových priestorov na ul. Lesná 31, Vrútky v zastúpení OSBD Martin, Kozmonautov 35, Martin, v zastúpení splnomocneným zástupcom Irenou Škrovinovou, Severná 3895/5, 036 01 Martin, podali na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy, žiadosť o stavebné povolenie: „Obnova bytového domu Lesná 31, Vrútky“ na parcele č. KN 1233/4 v k.ú. Vrútky. Mesto Vrútky v zmysle platnej legislatívy rozhodlo o povolení stavby. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške a môžete si pozrieť aj situáciu so zakreslenými parcelami.