Verejná vyhláška - rozhodnutie

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zastúpená spoločnosťou STATEL, s.r.o., Kollárova 85, 036 01 Martin, podala na Mesto Vrútky, ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy, dňa 26.10.2020 žiadosť o vydanie územného rozhodnutia umiestnení stavby: „FBTS_MT_VRU_Martin Vrútky-optická prípojka“ na pozemkoch katastrálneho územia Vrútky, na parcelách v k.ú. Vrútky. Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad v zmysle platnej legislatívy prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy. Posúdil návrh a zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy, vyhodnotil námietky a vyjadrenia účastníkov konania a rozhodol o umiestnení stavby. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.