Verejná vyhláška- oznámenie o zaslaní správy o hodnotení navrhovanej činnosti

Dňa 10.12.2020 bol na MsÚ vo Vrútkach od Ministerstva životného prostredia, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvom na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) doručená správa o hodnotení navrhovanej činnosti „Mobilné zariadenie pre výrobu stavebných hmôt a výrobkov“ od navrhovateľa Metrostav a.s., - organizačná zložka Bratislava, Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava. MŽP SR, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v zmysle platnej legislatívy zasiela na zaujatie stanoviska podľa § 33 ods. 1 zákona správu o hodnotení navrhovanej činnosti.
Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške