Verejná vyhláška - rozhodnutie

Okresný úrad Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle platnej legislatívy, po vykonaní zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť „RYBNÉ HOSPODÁRSTVO - DUBNÁ SKALA“, navrhovateľa Miroslav Šlenc RKP - spracovňa rýb, Francúzskych partizánov 33, 038 61 Vrútky, v zastúpení spoločnosťou ProBim, s.r.o., Hradečnica 11013/19, 036 01 Martin, sa nebude posudzovať. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.