Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva Vám oznamuje, že Radovan Kováč, bytom Vrútky predložil žiadosť o schválenie zmeny programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Martinské Hole. Viac informácií si môžete pozrieť v samotnej vyhláške.