Verejná vyhláška - rozhodnutie

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v zastúpení spoločnosťou Telekomunik s.r.o., Klimkovičová 12, 040 11 Košice, v zastúpení Saša Obergries, Rudohorská 32, 974 11 Banská Bystrica, podala na Mesto Vrútky ako príslušný stavebný úrad 1.stupňa v zmysle platnej legislatívy dňa 08.03.2021 žiadosť o zmenu územného rozhodnutia na stavbu: „Líniová stavba INS_FTTH_MT_Martin_Kolónia Hviezda“ na pozemkoch katastrálneho územia : Vrútky, Priekopa, v lokalite Martin-Kolónia Hviezda. Celé znenie verejnej vyhlášky si môžete prečítať v priloženom dokumente.